Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van 2suit, alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever en/of leveranciers voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
 2. In deze voorwaarden wordt verstaan de ondernemer, het bedrijf 2suit en handelend onder de naam 2suit, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 50665456.
 3. 2suit statutair gevestigd Wim Sonneveldlaan 8 te Beverwijk is bereikbaar per mail info@2suit.nl
 4. Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het bestellen/vervaardigen van het pak, shirt, schoenen en accessoires. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel klant genoemd.
 5. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 2suit en opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 6. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met 2suit
 7. Op elke overeenkomst tussen 2suit en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing
 8. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de KvK te Haarlem

Artikel 2 - Aanbod

 1. Het aanbod van 2suit wordt uitsluitend schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht indien afgesproken gedurende de daarbij aangegeven termijn. In het aanbod wordt in ieder geval opgenomen:
  • de omschrijving van het pak(ken) met eventuele toebehoren
  • de prijs van de pak(ken) met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is
  • de leveringsdatum en of deze datum een vaste of vermoedelijke leveringsdatum is

Artikel 3 - Prijs

 1. De prijs die de opdrachtgever moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een variabele prijs wordt overeengekomen zal 2suit zo nauwkeurig mogelijk aangeven van welke factoren de hoogte van de prijs af zal hangen.
 2. Ieder vorm van prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn bij 2suit uitgesloten.

Artikel 4 - Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever het aanbod van 2suit heeft aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van 2suit schriftelijk een bevestiging van de overeenkomst.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 2suit onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door 2suit is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigingen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.
 4. Indien de wijziging en/of aanpassing op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal 2suit de opdrachtgever hierover op tijd inlichten.
 5. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend.

Artikel 5 - Betaling

 1. Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling van maximaal 50% van het aankoopbedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en 2suit anders is overeengekomen.

Artikel 6 - Annuleringsrecht

 1. In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Binnen deze termijn kan de koper de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. De koper heeft het recht het product binnen 14 werkdagen na retourneren. Het aankoopbedrag zal opgegeven rekeningnummer.
 2. Voorwaarde voor het retourneren is dat het product niet gebruikt is en dat het nog verkoopbaar moet zijn.
 3. Uitgesloten van retourneren zijn producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt of ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant of die in opdracht van de klant speciaal zijn besteld.

DIT IS DE WET

Wij van 2suit zijn van mening dat het annuleren van zo’n belangrijke aankoop per geval bekeken dient te worden. Bij 2suit staat niet de kleding maar de klant centraal. Indien de klant een tastbare reden heeft om de overeenkomst te ontbinden zal 2suit er alles aan doen om samen met de klant naar alle redelijkheid en billijkheid een oplossing te zoeken die het mogelijk maakt om het bestelde artikel te retourneren. Het sociale gevoel zal hierbij een belangrijke factor gaan spelen.

Artikel 7 - Leveringstermijn

 1. Levering vindt plaats door het pak of artikel(en) in het bezit te stellen van de opdrachtgever.
 2. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst afgesproken termijn. 2suit en de opdrachtgever kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.
 3. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd krijgt 2suit van de opdrachtgever alsnog een bepaalde termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt maximaal 50% van de vermoedelijke levertijd, tenzij de opdrachtgever in alle redelijkheid niet aan deze nieuwe levertijd gehouden kan worden of partijen bij voorkeur schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Bij overschrijding van deze nieuwe levertijd, dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de opdrachtgever met behoud van diens recht op nakoming het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden.
 5. Het verzoek door de opdrachtgever om de leveringsdata te wijzigen, kan alleen in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging van 2suit. Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

 1. 2suit blijft eigenaar van het artikel(en) zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

Artikel 9 - Conformiteit

 1. 2suit staat ervoor in dat de geleverde artikel(en) voldoen aan de overeenkomst (conformiteit). 2suit staat er bovendien voor in het artikel(en) die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
 2. 2suit staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 3. Minimale afwijkingen t.a.v. ontwerp, monster en model kunnen 2suit niet worden tegengeworpen.

Artikel 10 - Garanties

 1. 2suit garandeert in het geval van verkoop en vervaardiging van artikel(en) gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparaties garandeert 2suit gedurende een termijn van drie maanden de afwezigheid van gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor zover die betrekking hebben op de door hem gerepareerde/vervangen artikelen.
 2. 2suit staat niet in voor gebreken die na de aflevering van het artikel(en) zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid van de zijde van de opdrachtgever, of die het gevolg zijn van veranderingen die de opdrachtgever of derden aan het artikel(en) hebben aangebracht. Evenmin staat 2suit in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 3. De opdrachtgever behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen de door 2suit afgegeven handelsgarantie.

Artikel 11 - BEÉINDIGING/OPSCHORTING OVEREENKOMST

 1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. 2suit heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als de opdrachtgever tekort schiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
 3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 12 - Aanvullende bepalingen

Indien sprake is van een overeenkomst tot reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging van het artikel(en) geldt het volgende:

 1. De opdrachtgever kan voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgave verlangen van de richtprijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn richtlijnen, tenzij de opdrachtgever en 2suit een vaste prijs en/of termijn zijn overeengekomen.
 2. 2suit draagt zorg voor het vastleggen van het telefoonnummer en de adresgegevens van de opdrachtgever.
 3. 2suit dient contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken indien:
  1. de richtprijs van het artikel(en) meer dan € 100 bedraagt en met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, of
  2. de richtprijs van het artikel(en) niet meer dan € 100 bedraagt en met meer dan € 20 wordt overschreden of dreigt te worden overschreden.
 4. In dat voorkomend geval is de opdrachtgever, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, gerechtigd de overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van 2suit voor de reeds door hem in redelijkheid verrichte werkzaamheden.
 5. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt op verzoek een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 13 - Intellectuele eigendom

 1. De door 2suit vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van 2suit en/of de ontwerper. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde goederen en/of producten, zonder voorafgaande toestemming van 2suit, is niet toegestaan.

Artikel 14 - Klachten- en bemiddelingsregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij 2suit, tijdig nadat de opdrachtgever de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn rechten terzake verliest.
 2. Bij 2suit ingediende klachten worden binnen een termijn van 10 werkdagen vanaf de ontvangstdatum beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 10 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een uitgebreide antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klachtafhandeling door 2suit niet heeft geleid tot een voor de opdrachtgever bevredigend resultaat ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen de opdrachtgever en 2suit over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door 2suit deze te leveren of geleverde diensten en/of producten, kunnen zowel door de opdrachtgever als door 2suit aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie te Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de opdrachtgever zijn klacht eerst bij 2suit heeft ingediend. Een geschil ontstaat indien de klacht van de opdrachtgever niet naar tevredenheid door 2suit is beantwoord.
 3. Het geschil dient uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt
 4. Wanneer de opdrachtgever een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is 2suit aan deze keuze gebonden. Indien 2suit een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de opdrachtgever vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. 2suit dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De uitspraak hiervan is bindend. Zowel 2suit als de opdrachtgever stemmen in met deze bindende uitspraak.
 6. De rechter in de vestigingsplaats van 2suit is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft 2suit het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16 - Geheimhouding

 1. 2suit zal de informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer redelijkerwijs vermoeden zou bestaan dat deze informatie vertrouwelijk bedoeld was. 2suit legt deze verplichting tevens op aan al haar werknemers alsmede eventueel ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 17 - Afwijkende bepalingen

 1. Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen 2suit en de opdrachtgever worden vastgelegd en mogen niet ten nadelen zijn van de opdrachtgever.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 18 - Slotbepalingen

 1. Op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en 2suit is Nederlands recht van toepassing
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Alkmaar of Haarlem
 3. Indien een bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging nieuwe bepalingen vaststellen., waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst wordt gegeven.
 4. Onder schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook E-mail, mits de identiteit en integriteit van de E-mail voldoende vaststaat.